• Program
 • Turistički tehničar

Turistički tehničar

tt profil

 

Turistički tehničar je četvorogodišnji obrazovni profil u okviru kojeg se nastava odvija prema utvrđenom planu i programu Ministarstva prosvete. Stručnim predmetima, čiji broj raste tokom školovanja, učenici stiču primenljiva znanja koja imaju priliku da uvežbavaju i realizuju na praktičnoj nastavi. Saradnjom sa turističkim agencijama i hotelima omogućavamo našim učenicima da svoja znanja upotpune kvalitetnim praktičnim radom u stvarnom poslovnom okruženju. Uspešnim savladavanjem opšteobrazovnih predmeta među kojima su i dva strana jezika naši učenici stiču dovoljno široko opšte obrazovanje čime im se otvaraju mogućnosti daljeg školovanje na bilo kom državnom ili privatnom fakultetu.

 

Koji je cilj programa?

 • Cilj programa je sticanje znanja koja se odnose na turizam i srodne delatnosti i veština potrebnih za rad u turizmu i ugostiteljstvu kao i dobre osnove za dalje školovanje u oblasti društveno-humanističkih nauka.

 

Šta će učenici naučiti tokom školovanja?

 • Učenici će steći znanja iz oblasti ekonomije, prava, marketinga i srodnih oblasti neophodnih za profesionalni razvoj
 • Učenici će upoznati geografske karakteristike i kulturno-istorijsko nasleđe Srbije i sveta
 • Poznavaće saobraćajnu dokumentaciju
 • Naučiće izradu i upotrebu dokumentacije koja se koristi u poslovanju hotela i turističkih agencija
 • Naučiće da kreiraju agendu skupa
 • Znaće da izrade program putovanja, zaključuju ugovore, formiraju cene, vrše oglašavanje i izvođenje organizovanog putovanja

 

Kojim veštinama će učenici ovladati po završetku školovanja?

 • Poznavanje rada na najsavremenijim softverskim rešenjima koja se koriste u poslovanju turističkih agencija i hotela, uključujući rezervacione sisteme i hotelske informacione sisteme
 • Rad na računaru, informatička pismenost i poznavanje rada u programima koji su neophodni u savremenom poslovanju
 • Usmena i pisana poslovna komunikacija i poslovni bonton
 • Posrednički poslovi u turizmu (rezervacije usluga i sastavljanje ugovora)
 • Poslovi informisanja i promocije uz primenu savremenog marketinškog pristupa
 • Poslovi organizovanja skupova
 • Poslovi organizovanja putovaja
 • Recepcijski poslovi u hotelu

 

Neke od ustanova sa kojima sarađujemo u realizaciji praktične nastave su:

 • Sabra company
 • Soul travel
 • Sani tours
 • Hotel Balkan
 • Hotel Zira
 • Hotel Astoria
 • Hotel Slavija
 • Hotel Slavija lux
 • Hotel Mažestik
 • Hotel Holiday Inn

Nastavni plan za obrazovni profil turistički tehničar

Nedeljni plan časova

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
A.OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Srpski jezik i književnost 3 - 3 - 3 - 3 -
Strani jezik - engleski 2 - 2 - 2 - 2 -
Fizičko vaspitanje 2 - 2 - 2 - 2 -
Matematika 2 - 2 - 2 - 2 -
Računarstvo i informatika 2 - - 2 - - -
Istorija 2 - 2 - - - - -
Muzička kultura - - - - - - 1 -
Fizika 2 - - - - - - -
Geografija 1 - 2 - - - - -
Hemija 2 - - - - - - -
Biologija 2 - - - - - - -
Sociologija sa pravima građana - - - - - - 2 -
Građansko/Veronauka 1   1   1   1  
Izborni predmet     2   2   2  
UKUPNO 19 2 14 - 10 - 13 -
UKUPNO 21 14 10 13

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
B.STRUČNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Strani jezik 2 3 - 3 - 3 - 3 -
Osnovi turizma i ugostiteljstva 2 - - - - - - -
Osnovi ekonomije 2 - - - - - - -
Agencijsko i hotelijersko poslovanje - 4 - 5+6 pn - 4 - 4+6 pn
Ekonomika i organizacija turističkih preduzeća - - 2 - - - - -
Poslovna korespodencija - - - - - 2 - -
Turistička geografija - - - - 2 - - -
Psihologija u turizmu - - - - 2 - - -
Finansijsko poslovanje - - - - 2 - - -
Marketing u turizmu i ugostiteljstvu - - - - 2 - - -
Istorija umetnosti - - - - 2 - -
Preduzetništvo - - - - - - 2 -
Profesionalna praksa - B30 - B30 - B60 - -
Izborni predmet prema programu profila - - 2 - 2 - 2 -
UKUPNO 7 4 5 5 +6PN 14 6 +6PN 5 6
UKUPNO 11 16 20 11

V.IZBORNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Verska nastava 1 - 1 - 1 - 1 -
Građansko vaspitanje 1 - 1 - 1 - 1 -

G. FAKULTATIVNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Poslovni strani jezik po izboru 2 - 2 - 2 - 2 -
Internet poslovanje 2 - 2 - 2 - 2  
Podeli
Pozovite nas!