• Program
 • Pravni tehničar

Pravno-poslovni tehničar

pt profil

 

Pravno-poslovni tehničar je obrazovni profil u trajanju od četiri godine. U skladu sa nastavnim planom i programom propisanim od strane Ministarstva prosvete učenici stiču kvalitetna znanja iz oblasti prava, čime dobijaju odličnu osnovu za nastavak školovanja u ovoj oblasti.

Teorijska znanja koja učenici stiču tokom nastave u školi praćena posetama i obavljanjem praktične nastave u oraganima državne uprave raznih nivoa pružaju učenicima kompletnu sliku poslova koji se obavljaju u oblasti prava i daju im mogućnost da stiču i uvežbavaju praktična znanja u ovoj oblasti. Uspešnim savladavanjem opšteobrazovnih predmeta naši učenici stiču dovoljno široko opšte obrazovanje čime im se otvaraju mogućnosti daljeg školovanje na bilo kom državnom ili privatnom fakultetu.

 

Koji je cilj programa?

 • Cilj programa je sticanje osnovnih znanja o pravu i svim pravnim granama pravnog sistema RS.

 

Kojim znanjima i veštinama će učenici ovladati nakon školovanja?

 

 • Učenici će biti sposobni da samostalno izrađuju sve pravne akte i pismena: ugovore, tužbe, žalbe, presude, rešenja, molbe, odluke...
 • Učenici će naučiti da razlikuju pravne postupke (upravni, krivični, parnični, vanparnični, izvršni)
 • Steći će bogat pravni rečnik, biće retorički osposobljeni i sposobni da argumentovano zastupaju svoje ideje i stavove
 • Razviće pravnu kulturu i svest, poslovnu kulturu i poslovni bonton
 • Razvija se poštovanje ljudskih prava, tolerancija, solidarsnost, uvažavanje različitosti, moralno rasuđivanje

 

Neke od institucija sa kojima sarađujemo u realizaciji praktične nastave su:

 • Pravosudni organi (sudovi i advokatske kancelarije)
 • Opštine Vračar, Novi Beograd, Stari grad, Savski venac, Voždovac, Palilula
 • Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • Centar sa socijalni rad
 • Sekretarijat za upravu grada Beograda
 • Nacionalna služba za zapošljavanje
 • Domovi za nezbrinutu decu 

 

Nastavni plan za obrazovni profil pravno-poslovni tehničar

Nedeljni plan časova

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
A.OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Srpski jezik i književnost 3 - 3 - 3 - 3 -
Strani jezik - engleski 2 - 2 - 2 - 2 -
Fizičko vaspitanje 2 - 2 - 2 - 2 -
Matematika 2 - 2 - 2 - 2 -
Računarstvo i informatika - 2 - - - - - -
Istorija 2 - 2 - - - - -
Geografija 2 - - - - - - -
Biologija 2 - - - - - - -
Likovna kultura - - 1 - - - - -
Logika sa etikom - - - - 2 - - -
Sociologija sa pravima građana - - - - - - 2 -
Filozofija 1 - - - - - 2 -
IZBORNI PROGRAMI 1 - 1 - 3 - 3 -
Građansko vaspitanje 1 - 1 - 1   1 -
Izborni programi** - - - - 2 - 2 -
UKUPNO 16 2 13 - 12 - 14 -
UKUPNO 18 13 12 14

 **Učenik bira program sa liste izbornih opšteobrazovnih ili stručnih programa

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
B.STRUČNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Uvod u pravo 2 - 3 - - - - -
Organizacija države 2 - - - - - - -
Uvod u javnu administraciju 1 1 - - - - - -
Veštine komunikacije - 2 - - - - - -
Latinski jezik - - 2 - - - - -
Pravni postupci - - 2 2 2 2 2 2
Matična evidencija - - 2 1 - - - -
Kultura jezičkog izražavanja 2 - - - - - - -
Radno pravo - . 2 1 2 2 2 -
Poslovi pravnog prometa - - - - 3 - 2 -
Principi ekonomije - - - - 3 - - -
Statistika - - - - 2 - - -
Uvod u privredno pravo - - 2 - - - - -
Korespondencija i pravni poslovi - 3 - 2 - 2 - 2
Retorika i besedništvo - - - - - - 2 -
Preduzetništvo - - - - - - - 2
Pravo intelektulne svojine - - - - - - 2 -
IZBORNI PREDMETI - - - - 2 - 2 -
Izborni program obrazovnog profila* - - - - 2 - 2 -
UKUPNO 7 6 13 6 12 6 10 6
UKUPNO 13 19 18 16

OPŠTEOBRAZOVNI IZBORNI PROGRAMI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Muzička kultura* - - - - 2 - 2 -
Izabrana poglavlja matematike* - - - - 2 - 2 -
Istorija (odabrane teme)* - - - - 2 - 2 -
Hemija* - - - - 2 - 2 -
Fizika* - - - - 2 - 2 -

 *Učenik bira izborni predmet jednom tokom školovanja

STRUČNI IZBORNI PROGRAM
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Poslovni engleski jezik - - - - 2 - 2 -
Elektronska uprava i poslovanje 2 - 2 - 2 - - -
Poslovna psihologija - - - - - - 2 -

 

 

PROGRAM ZA GENERACIJE PRAVNIH TEHNIČARA KOJE SU UPISANE PRE ŠKOLSKE 2019/2020 GODINE:

 

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
A.OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Srpski jezik i književnost 3 - 3 - 3 - 3 -
Strani jezik - engleski 2 - 2 - 2 - 2 -
Sociologija sa pravima građana - - 2 - - - - -
Istorija 2 - 2 - 2 - 2 -
Fizičko i zdravstveno vaspitanje 2 - 2 - 2 - 2 -
Matematika 3 - 3 - 2 - 2 -
Računarstvo i informatika - 2 - - - - - -
Fizika 2 - 2 - - - - -
Hemija 2 - - - - - - -
Geografija 2 - 1 - - - - -
Filozofija - - - - - - 3 -
Muzička umetnost 1 - - - - - - -
Likovna kultura - - 1 - - - - -
Biologija 3 - - - - - - -
Ustav i prava građana - - - - - - 1 -
UKUPNO 22 2 18 - 11 - 15 -
UKUPNO 24 18 11 15
OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
B.STRUČNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Državno uređenje 2 - - - - - - -
Osnovi prava 2 - 2 - - - - -
Psihologija - - 2 - - - - -
Logika - - - - 3 - - -
Osnovi ekonomije - - - - 3 - - -
Statistika - - - - - - 2 -
Osnovi matične evidencije - - - - 2 - - -
Latinski jezik - - 2 - - - - -
Poslovna i službena korespondencija 1 3 - 2 - 2 - 2
Osnovi radnog prava - - 2 - 2 - 3 -
Osnovi pravnih postupaka - - - - 3 1 3 1
Poslovi pravnog prometa - - - - - 2 - 2
Osnovi retorike i besedništva - - - - - - 2 -
Birotehnika - - 2 - - - - -
Sekretarsko poslovanje - - - - 1 1 - -
UKUPNO 5 3 10 2 16 4 12 3
UKUPNO 8 12 20 15
Podeli
Pozovite nas!