• Milan Pavlović

Milan Pavlović

milan pavlovicMilan (Jovan) Pavlović rođen je 29.03.1978. godine u Zaječaru. Diplomirao je septembra 2004. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na Odseku za elektroniku, telekomunikacije i automatiku (smer Telekomunikacije). Tema diplomskog rada je: „Arhitektura hibridne optičko - koaksijalne mreže u CATV distributivnim sistemima“, mentor prof. dr Irini Reljin.

Upisao je doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, marta 2008. godine (modul Telekomunikacije), sa rukovodiocima naučno-istraživačkog rada dr Irini Reljin i dr Miomir Mijić, redovnim profesorima Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Od novembra 2004. godine Milan Pavlović je zaposlen u Visokoj školi strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu, Zdravka Čelara 16, gde u zvanju saradnika u laboratoriji učestvuje u realizaciji nastave iz brojnih telekomunikacionih predmeta.

Usavršavanja i obuke:

• MTCTCE - MikroTik Certified Traffic Control Engineer, 2018.

• Resertifikacija instruktora u Mikrotik akademiji, koordinator Sašo Jordaki, 2017.

MTCNA - MikroTik Certified Network Associate

MTCRE - MikroTik Certified Routing Engineer

• Program obuke za instruktora u Mikrotik akademiji, koordinator Sašo Jordaki, 2014.

MTCNA - MikroTik Certified Network Associate

MTCRE - MikroTik Certified Routing Engineer

• Program obuke stručnog usavršavanja "Trening komunikacionih veština i samopouzdanja nastavnika", ABAKUS, 2013.

• Program obuke stručnog usavršavanja "Primerna e-learning metoda nastave u obrazovanju", ABAKUS, 2012.

• Program obuke stručnog usavršavanja "Elektronski nastavni materijali", ABAKUS, 2012

• Seminar o WiFi and WMAX tehnologijama, TELFOR 2006, Beograd, novembar 2006;

• Intermediate approved installer, FutureCom Copper Solutions and Fiber Optic Solutions, LAN scape, Corning Cable Systems, Neustadt, 2006.

• Kurs Cisca za CCNA sertifikat Lokalne Cisco Akademije.

Objavio je tri praktikuma za predmete iz oblasti računarskih mreža na Visokoj školi strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije:

  • Milan Pavlović , Milanko Kragović, Marija Zajeganović, Praktikum iz mrežnih uređaja, II izdanje, Visoka ICT škola, Beograd, 2014. ISBN 978-86-88245-21-0, reizdanje, 2017. ISBN 978-86-88245-28-9

  • Milan Pavlović , Milanko Kragović, Marija Zajeganović, Praktikum iz mrežnih uređaja, Visoka ICT škola, Beograd, 2013. ISBN 978-86-88245-09-8

  • Milan Pavlović , Milanko Kragović, Marija Zajeganović, Praktikum iz računarskih mreža, Visoka ICT škola, Beograd, 2013. ISBN 978-86-88245-10-4, reizdanje, 2017. ISBN 978-86-88245-29-6

Učestvovao je u realizaciji dva naučno-istraživačka projekta:

  • Inovacioni projekat Ministarstva nauke Republike Srbije za 2008/2009 godinu, “Razvoj sistema za digitalizaciju medicinskih snimaka, arhiviranje u bazi podataka i pretraživanje baze podataka“, čiji je nosilac Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, a realizatori:

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu i

Visoka škola za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu

  • Evropski projekat, COST Action 292 “Semantic Multimodal Analysis of Digital Media”, 2004-2008, radna grupa 5 - rukovodilac prof. dr Branimir Reljin.

Područje istraživačkog rada Milana Pavlovića obuhvata, između ostalog, segmentaciju slike, nelinearnu obradu signala u 1D i 2D domenu, multifraktalnu analizu, akustiku prostorija, neuralne mreže, računarske mreže.

Milan Pavlović je do sada objavio 31 naučni i stručni rad. Radovi su objavljeni u:

  • naučnim časopisima sa SCI liste (1 rad M21, 1 rad M22);

  • naučnim časopisima (2 rada M51, 1 rad M53);

  • međunarodnih konferencija štampani u celini (6 radova M33);

  • zbornicima radova međunarodnih konferencija štampani u izvodu (1 rad M34);

  • zbornicima radova nacionalnih konferencija štampani u celini (19 radova M63).

 

Podeli
Pozovite nas!