• Ljiljana Panjkovic

Ljiljana Panjković

Odeljenjski starešina odeljenja VI/3

Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za sociologiju. Završila kurs ženskih studija i specijalistički kurs za nastavnike/ce građanskog vaspitanja. Poseduje licencu za rad.

Od 2008. godine radi u Srednjoj školi za ekonomiju, pravo i administarciju kao nastavnica sociologije, građanskog vaspitanja i ustava i prava građana.

Rukovodilac je Stručnog veća društvenih nauka. Članica je Pedagoškog kolegijuma i Tima za borbu protiv nasilja, zlostavljanja i diskriminacije u školi.

Kao koordinatorka rada Učeničkog parlanenta naše škole, usmeravala je učenike u pripremi i realizaciji mnogih oblika vršnjačke edukacije, radionica i predavanja sa aktuelnim i preventivnim temama.

Svake školske godine priprema učenike za republičko takmičenje na temu nasilja nad ženama/decom, koje organizuje Incest trauma centar povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. Na ovim takmičenjima, tim naših učenika je uvek zapažen, a sa performansom "Odluka" 2012. godine, osvojili smo Glavnu nagradu.

Objavila je rad ”Žena u novinama Pravoslavlje”, “Feministička teologija” u Zborniku referata sa međunarodne konferencije, Fututra publikacije, Novi Sad, 1999. godine. Poseduje licencu za rad.

Izlagala je na konferenciji "Informaciono-komunikacione tehnologije u obrazovanju - stub razvoja društva zasnovanog na znanju" sa temom "Video referat-projektna nastava u sociologiji".

Pohađala je brojne programe stručnog usavršavanja, od kojih izdvaja: “Umeće odrastanja”, ”Aktivno učenje”, “Učionica dobre volje”, “Mi i oni drugi”, “Rodna ravnopravnost”,“Rodno uslovljeno nasilje iz ugla odraslih koji su preživeli traumu“, „Uloga škole u prevenciji i zaustavljanju digitalnog nasilja“,“Slobodna zona u osnovnim i srednjim školama-film kao dodatno nastavno sredstvo“,“Motivisanje profesora i učenika u cilju unapređenja obrazovnog procesa u srednjim školama“,“Medijska pismenost-dekonstrukcija medijskih poruka“,“Suočavanje sa društvenim stereotipima u nastavi građanskog vaspitanja“.

Članica je Aktiva nastavnika građanskog vaspitanja srednjih škola u Beogradu i Srpskog sociološkog društva.

Pozovite nas!