• Dr Ružica Bilibajkić

Dr Ružica Bilibajkić

ruzicaDr Ružica Bilibajkić rođena je 1980. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i Matematičku gimnaziju. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 1999. godine. Diplomirala je 2005. godine na Odseku za elektroniku, telekomunikacije i automatiku (smer telekomunikacije). Postdiplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu upisala je 2005. godine, gde je 2011. godine odbranila magistarsku tezu i stekla zvanje magistra nauka. Doktorsku disertaciju odbranila je 2016. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Odlukom Komisije za sticanje naučnih zvanja Ministrastva prosvete nauke i tehnološkog razvoja od 2017. godine stekla je zvanje naučni saradnik za oblast tehničko-tehnoloških nauka – elektronika telekomunikacije i informacione tehnologije.

Stručno i naučno interesovanje usmerila je u oblasti primene telekomunikacija, IT tehnologija, programiranja i mašinskog učenja u obradi govora, govorne komunikacije i prenosa govora. Najznačajnije rezultate postigla je u oblasti računarske obrade signala, automatskog prepoznavanja patologije govora kao i u izradi sistema za računarsku (automatsku) procenu kvaliteta govora i sluha. Kao autor ili koautor pojavljuje se na više od 40 međunarodnih i domaćih naučnih i stručnih radova, kao i više patenata, tehničkih i razvojnih rešenja.

Članica je Evropskog udruženja mladih akustičara (EAA YAN - European Acoustical Association Young Acousticians Network). Nosilac je CISCO sertifikata (CSCO11489469) i to CCNA (Cisco Certified Network Asociate), CCNP Route (Cisco Certified Network Specialist Route), CCNP Switch (Cisco Certified Network Specialist Switch) i Cisco FS (Firewall Specialist).  

Podeli
Pozovite nas!