• Stručni aktiv za razvojno planiranje

Stručni aktiv za razvojno planiranje

Stručni aktiv za razvojno planiranje postoji od osnivanja škole i njega čine sledeći članovi:

  • Direktor škole

  • predstavnici Nastavničkog veća - Bojana Satarić, Goran Savić i Maja Milosavljević

  • predstavnik saveta roditelja: Silvi Glavatović

  • predstavnik lokalne zajednice: Jasna Dimitrijević, direktorka Kolarčeve zadužbine

  • predstavnik Učeničkog parlamenta: Anđela Cvetanović

Ovaj aktiv ima zadatak da prati ostvarivanje Razvojnog plana škole i uočava i predlaže razvojne ciljeve koji teže ostvarenju vizije! Iz ciljeva određuje zadatke i planira prioritete i dinamiku ostvarivanja. Članovi ovog tima određuju nosioce aktivnosti i kriterijume i merila za vrednovanje svake planirane aktivnosti.

Svake školske godine određuju se prioritetni ciljevi i zadaci. Ove godine su to, između ostalog, unapređenje kompetencija nastavnika, unapređenje praktične nastave, šira i raznovrsnija primena IKT- a u nastavi i obogaćivanje Programa zdravstvenog vaspitanja i prevencije.

 

Podeli
Pozovite nas!